GDA: Genome Database for Angiosperms

 Contact us


Principal Investigator:


Liangsheng Zhang, E-mail: fafuzhang@163.com
Fei Chen, E-mail: frank@fafu.edu.cn


Database Development:


Xinyue Guo, E-mail: 150047426@qq.com
Junhao Chen, E-mail: 1020607557@qq.com
Fei Chen, E-mail: 810569243@qq.com